Gebruikersvoorwaarden & Privacy

Artikel 1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de “voorwaarden”) vormen de overeenkomst tussen Liswood & Tache CVBA, Schippersstraat 17, 3500 Hasselt; RPR Hasselt BE 0537 255 878 en de gebruiker van de dienst Recipe Binder (hierna: de “ dienst”) en regelen het gebruik van de dienst door de gebruiker. Door aan te melden voor de dienst, op “akkoord” te klikken, door een contract voor de dienst te ondertekenen of door de dienst te gebruiken aanvaardt de gebruiker deze voorwaarden. Indien de dienst wordt gebruikt ten behoeve van een organisatie of een rechtspersoon, slaat deze aanvaarding zowel op de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst voor die organisatie of rechtspersoon, als op die organisatie of rechtspersoon zelf. De gebruiker erkent in dat geval bevoegd te zijn om die organisatie of rechtspersoon te verbinden.

De gebruiker aanvaardt dat enkel deze voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van de dienst, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker.

Artikel 2. Beschrijving van de dienst

De dienst die wij onder de noemer Recipe Binder leveren is een online applicatie die de gebruiker toelaat digitale bestanden op te slaan, te delen met andere personen, te verzenden en te koppelen met andere digitale diensten.

In het kader van de dienst stellen wij de gebruiker ook opslagruimte ter beschikking, waarvoor wij een beroep doen op een betrouwbare derde partij. Het ter beschikking stellen van deze opslagruimte ontslaat de gebruiker van de dienst niet van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor het maken van back-ups van de gegevens die hij via de dienst opslaat. Wij bevelen alle gebruikers aan om te allen tijde ook elders een back-up te bewaren.

De mate waarin de hierboven beschreven functionaliteiten beschikbaar zijn voor de gebruiker kan variëren in functie van het feit of de gebruiker al dan niet de betalende versie van de dienst gebruikt.

De dienst wordt ter beschikking gesteld zonder bijzondere garantie wat betreft de geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Artikel 3. Rechten en verplichtingen van de gebruiker

3.1. De gebruiker heeft enkel een gebruiksrecht op de dienst en erkent dat wij titularis zijn en blijven van alle intellectuele eigendomsrechten, van welke aard dan ook, op de dienst en alle software die wij hebben ontwikkeld of nog zouden ontwikkelen om de dienst te leveren.

3.2. Deze voorwaarden verlenen ons geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie, documenten en materialen die de gebruiker zou uploaden of versturen via of met behulp van de dienst. De gebruiker verleent ons en eventuele derden met wie wij samenwerken om de dienst te leveren evenwel de strikt noodzakelijke rechten die nodig zijn om de dienst te kunnen verlenen, zoals, maar niet beperkt tot, het hosten van gegevens.

3.3. De gebruiker zal de dienst enkel gebruiken voor doeleinden die door de wet zijn toegestaan, of doeleinden die niet in strijd zijn met de wet (waarbij zowel wordt verwezen naar de wet die van toepassing is op deze voorwaarden als de wet van de plaats waar de gebruiker gebruik maakt van de dienst). Dit houdt o.a. in dat de gebruiker in geen geval met behulp van of via de dienst informatie, materialen of documenten mag uploaden of verspreiden die een inbreuk vormen op de goede zeden, strafbaar zijn of bijdragen tot strafbare gedragingen of een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

3.4. De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de dienst door derden aan wie hij toegang tot de dienst verschaft. De gebruiker bepaalt zelf welke rechten deze derden hebben met betrekking tot de informatie, de materialen of de documenten die door hem werden geüpload of verspreid via de dienst. De gebruiker ziet er op toe dat de betrokken derden de dienst enkel gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en zorgt ervoor dat onmiddellijk een einde wordt gesteld aan elk gebruik dat deze voorwaarden zou schenden.

3.5. Indien de gebruiker de betalende versie van de dienst gebruikt, zal hij geen misbruik maken van de rechten en de mogelijkheden die hem dat verleent. Dit houdt o.a. in dat het de gebruiker verboden is om zijn logingegevens aan derden te verstrekken met het doel om die derden toe te laten de extra functionaliteiten van de betalende versie van de dienst te gebruiken zonder daarvoor te betalen.

3.6. De gebruiker vergoedt ons voor alle schade en vrijwaart ons voor elke aansprakelijkheidsvordering van derden tegen ons, die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden, of, meer in het algemeen, uit een fout of nalatigheid van de gebruiker of een derde die toegang krijgt tot de dienst op initiatief van de gebruiker. De gebruiker aanvaardt en erkent bovendien dat, indien zijn account wordt gebruikt voor het uploaden of verspreiden van onwettige informatie, documenten, materialen of gegevens, of van informatie, documenten, materialen of gegevens die een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden, wij het recht hebben om die informatie, documenten, materialen of gegevens onmiddellijk te verwijderen. In het geval wij zouden nalaten dit te doen, doet dat in ieder geval geen afbreuk aan de verplichting van de gebruiker om ons te vergoeden voor alle schade en ons te vrijwaren voor elke aansprakelijkheidsvordering die uit zijn ongeoorloofd gebruik van de dienst zou voortvloeien.

Artikel 4. Vergoeding

4.1. Indien de gebruiker intekent op de betalende versie van de dienst, geldt als principe dat de verschuldigde vergoeding meteen wordt aangerekend voor de komende 12 maanden, tenzij wij met de gebruiker een andere wijze van factureren afspreken (Bv. maandelijks).

4.2. Alle vergoedingen die de gebruiker aan ons heeft betaald blijven definitief verworven, zelfs indien de toegang tot de betalende versie van de dienst een einde neemt in de loop van het jaar waarvoor de vergoeding reeds werd betaald. Indien die toegang evenwel een einde neemt door opzegging door ons, zonder dat die opzegging te wijten is aan een fout van de gebruiker, zullen wij de reeds betaalde vergoeding terugbetalen pro rata de nog niet verstreken termijn van de periode waarvoor de vergoeding reeds werd betaald.

4.3. Bij laattijdige betaling van de verschuldigde vergoeding, hebben wij zonder verdere ingebrekestelling recht op een verwijlinterest, berekend aan de hand van de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 150 EUR. Tevens hebben wij in dat geval het recht om zonder voorafgaandelijke verwittiging de toegang tot de betalende versie van de dienst op te schorten of te beëindigen, zonder dat de gebruiker hiervoor recht heeft op enige schadevergoeding.

4.4. Wij houden ons het recht voor om de vergoedingen van tijd tot tijd aan te passen, waarbij de wijzigingen pas zullen ingaan na het verstrijken van de periode waarvoor de gebruiker reeds heeft betaald. Ingeval van wijziging van de vergoedingen zullen wij de gebruiker daar ten minste twee maanden op voorhand van verwittigen.

Artikel 5. Duur, schorsing en beëindiging

5.1. De overeenkomst voor het gebruik van de dienst tussen de gebruiker en ons is van onbepaalde duur. De gebruiker kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door het versturen van een e-mail naar info@recipe-binder.com of door zijn account te activeren in de software (onder account-gegevens). De gebruiker erkent en aanvaardt dat dergelijke beëindiging geen recht geeft op een gehele of gedeeltelijke teruggave van de vergoedingen die hij reeds betaald zou hebben voor de periode waarin hij overgaat tot beëindiging van de overeenkomst. De beëindiging van de overeenkomst gaat in dit geval in op het moment waarop wij de e-mail van de gebruiker ontvangen.

5.2. Wij hebben het recht om de overeenkomst voor het gebruik van de dienst - en dus het recht van de gebruiker om de dienst te gebruiken - te beëindigen door het versturen van een e-mail naar de gebruiker, geadresseerd aan het laatste door hem opgegeven e-mailadres in de dienst, mits het geven van een opzegtermijn van 2 maanden. Deze opzegtermijn dient om de gebruiker toe te laten tijdig alle gegevens, documenten, informatie en materialen die hij heeft opgeslagen te exporteren.

5.3. Niettegenstaande het voorgaande, hebben wij het recht om de overeenkomst voor het gebruik van de dienst door de gebruiker van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van ernstige tekortkoming van de gebruiker. In dit opzicht aanvaardt en erkent de gebruiker dat er sprake is van ernstige tekortkoming in de volgende gevallen:

    • Schending door de gebruiker van artikelen 3.3 en 3.5 van deze voorwaarden;
    • Niet-betaling van verschuldigde vergoedingen op de vervaldag;
    • Elke andere schending van deze overeenkomst die niet wordt rechtgezet door de gebruiker binnen een termijn van 14 dagen nadat de gebruiker hiervoor in gebreke werd gesteld (waarbij de gebruiker erkent dat die ingebrekestelling ook per e-mail mag worden verstuurd). De gebruiker erkent en aanvaardt dat wij in die periode van 14 dagen het recht hebben om zijn toegang (en die van derden aan wie hij toegang heeft verleend) tot de dienst te schorsen.

5.4. In geval van beëindiging van de overeenkomst tussen ons en de gebruiker, voor om het even welke reden, neemt het recht van de gebruiker om de dienst te gebruiken een einde. Indien de gebruiker op dat moment nog niet alle opgeslagen gegevens, documenten, informatie en materialen heeft geëxporteerd, kan hij, tegen een vergoeding overeenstemmend met één maand gebruik van de betalende versie van de dienst, alsnog beperkt toegang krijgen tot de dienst om alle opgeslagen gegevens, documenten, informatie en materialen te exporteren. De gebruiker heeft daarvoor één maand de tijd, waarna zijn toegang tot de dienst onherroepelijk een einde neemt. Het verzoek om toegang te krijgen tot de dienst om opgeslagen gegevens, documenten, informatie en materialen te exporteren moet binnen de 3 maanden na het einde van de overeenkomst worden verstuurd naar info@Recipe-Binder.com.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat, indien hij geen dergelijk verzoek heeft geformuleerd binnen de 3 maanden na het einde van de overeenkomst, wij het recht hebben om alle door hem (of via zijn account) opgeslagen gegevens, documenten, informatie en materialen definitief te verwijderen, zonder dat de gebruiker recht heeft op enige schadevergoeding voor het eventuele verlies van de door hem (of via zijn account) opgeslagen gegevens, documenten, informatie en materialen.

5.5. Onverminderd het voorgaande hebben wij het recht om het gebruik van de dienst te schorsen in geval van overmacht (en dit zolang de overmacht duurt) of wanneer de dienst niet of niet naar behoren kan functioneren door een fout van de gebruiker of andere gebruikers van de dienst.

Artikel 6. Onze aansprakelijkheid

6.1. Wij verbinden ons ertoe om als een goede huisvader de kwaliteit van de dienst te bewaken overeenkomstig de kwaliteitscriteria zoals deze van toepassing zijn in de sector waar identieke of gelijkaardige diensten worden verstrekt.

6.2. Behoudens in geval van opzet of bedrog zijn wij niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van kansen, dataverlies, verlies van cliënteel of opdrachten, winstderving, schade door het beëindigen van de dienst, etc.) toegebracht door de dienst, door gebruik van de dienst of voortkomend uit de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken.

6.3. Zonder afbreuk te doen aan artikel 6.2 van de voorwaarden gelden in die gevallen waarin wij aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld, bovendien de volgende beperkingen:

    • Behoudens in geval van opzet of bedrog, zal onze aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de gebruiker in het kader van onze overeenkomst met hem aan ons werd betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het feit dat de schade veroorzaakte. Indien de gebruiker geen toegang had tot de betalende versie van de dienst (en dus geen vergoedingen heeft betaald aan ons), zal onze aansprakelijkheid niet hoger zijn dan een bedrag dat overeenkomt met de gebruikelijke vergoeding die een gebruiker moet betalen om gedurende 6 maanden toegang te hebben tot de betalende versie van de dienst.
    • Indien het feit dat de schade werd veroorzaakt door een fout van een derde waarop wij beroep doen om de dienst te leveren (zoals een host services provider), kan de gebruiker maximaal aanspraak maken op de bedragen die wij zelf van die derde ontvangen voor de geleden schade, met dien verstande dat, indien meer gebruikers schade hebben geleden door de fout van die derde, de gebruiker maximaal aanspraak kan maken op een evenredig deel van de bedragen die wij zelf effectief ontvangen van de betrokken derde.

6.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen wanneer de niet-nakoming het gevolg is van overmacht. Wordt beschouwd als een geval van overmacht elke onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis die de levering van de dienst redelijkerwijs onmogelijk maakt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot: verstoringen van het internet, natuurrampen, oproer of burgerlijke ongehoorzaamheid, oorlog en militaire operaties, lokale of nationale noodtoestanden, beschikkingen van hogerhand en in het algemeen van elke regeringsautoriteit of administratieve autoriteit, brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, handelingen of nalatigheden van personen of organismen die aan onze controlemacht ontsnappen.

7. Privacy

7.1. De verantwoordelijke voor de verwerking, Liswood & Tache, Schipperstraat 17, 3500 Hasselt; RPR Hasselt BE 0537 255 878), respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonlijke gegevens.

7.2. De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de levering van de dienst.

7.3. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een e-mail naar info@recipe-binder.com, gratis een schriftelijk overzicht krijgen van zijn persoonsgegevens, zoals die in onze bestanden zijn opgenomen. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

7.4. Wij behandelen de gegevens van de gebruiker als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, behalve voor zover noodzakelijk voor de goede werking van de dienst.

7.5. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Het wachtwoord van de gebruiker wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot dat wachtwoord.

8. Varia

8.1. Geen afstand van recht: Het in gebreke blijven door ons om onze rechten onder deze voorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden, noch in enige mate de rechten van de gebruiker uitbreiden of wijzigen.

8.2. Wijziging van voorwaarden: wij hebben het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en een nieuwe versie van de voorwaarden online te plaatsen. De gebruiker dient daarom bij elk gebruik de voorwaarden nauwkeurig te lezen. Door de dienst verder te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

8.3. Nietigheid: Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zouden blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Bovendien verbinden partijen zich ertoe om in geval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden te goeder trouw te onderhandelen teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van partijen.

8.4. Kennisgeving: de gebruiker erkent uitdrukkelijk dat wij kennisgevingen aan hem rechtsgeldig kunnen doen via e-mail naar het door hem opgegeven e-mailadres.

8.5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Deze voorwaarden alsook elk gebruik van de dienst door u worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, en geschillen hieromtrent behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.